image
พี.ดับเบิ้ลยู.กรุ๊ป ผู้นำด้านเตาหลอมโลหะ/ เบิร์นเนอร์/ แก๊สการหลอมโลหะโดยเตาเชื้อเพลิงเป็นการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้เกิดการหลอมละลายโดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
- การส่งผ่านความร้อนจากการสันดาปของเชื้อเพลิงไปยังพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ โดยการพาความร้อนและการแผ่รังสี
- การส่งผ่านความร้อนภายในตัวผลิตภัณฑ์ เมื่อความร้อนถูกดูดซึมไปยังพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นจะถูกนำผ่านเข้าไปยังตัวผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดความร้อนภายในผลิตภัณฑ์ซึ่งเรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจะขึ้นอยู่กับค่าการนำความร้อน และค่าความจุความร้อนของผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิสูงจนถึงค่าค่าหนึ่งที่เรียกว่าจุดหลอมเหลว จะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว
- เวลาที่ใช้ในการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้แกนกลางของผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิถึงจุดหลอมเหลว จะเป็นตัวบ่งบอกถึงเวลาที่ต้องใช้ในการหลอมเหลวซึ่วเวลานี้จะขึ้นอยู่กับรูปร่างของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างซึ่งมีแกนกลางอยู่ใกล้กับพื้นผิวมากจะใช้เวลาหลอมน้อย